SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. KORZYSTANIE Z KONTA (PANELU KLIENTA)
 5. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ
 7. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA)
 8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 9. REKLAMACJE W SERWISIE INTERNETOWYM
 10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 13. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 14. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: https://akademia-muzyki.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z zasobów oraz funkcjonalności Serwisu przez usługobiorców dokonujących zakupu kursów i innych produktów cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Niniejszy regulamin, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie dostępu do naszych produktów cyfrowych, reguluje warunki zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie produktu cyfrowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół akademia-muzyki.pl

1)      POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Piotr Mitka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR MITKA PRODUCTION & ARTS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kalwaryjska 12/20, 30-504 Kraków, NIP 5130221110, REGON 522716119, adres poczty elektronicznej: domowaakademiamuzyki@gmail.com oraz numer telefonu: +48 721 407 472 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie umowy i obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę, w tym poprzez dodanie Produktów Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy.
  1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji biuletynu zawierającego informacje o Produktach Cyfrowych, promocjach oraz nowościach w Serwisie Internetowym.
  1. KONTO, PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego przypisany do Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach Cyfrowych oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  1. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  1. PRODUKT CYFROWY – odpłatne treści i usługi cyfrowe (np. kursy, szkolenia itp.), udostępniane przez Usługodawcę w postaci elektronicznej do odtworzenia z poziomu Panelu Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W skład Produktu Cyfrowego wchodzić mogą również dodatkowe świadczenia Usługodawcy wynikające z opisu Produktu Cyfrowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
  1. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup dostępu do Produktów Cyfrowych) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://akademia-muzyki.pl.
  1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  1. USŁUGOBIORCA, KLIENT – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz kupujący bądź zamierzający zakupić dostęp do Produktu Cyfrowego, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  1. USŁUGODAWCA – Piotr Mitka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR MITKA PRODUCTION & ARTS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kalwaryjska 12/20, 30-504 Kraków, NIP 5130221110, REGON 522716119, adres poczty elektronicznej: domowaakademiamuzyki@gmail.com oraz numer telefonu: +48 721 407 472.
  1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy z Usługodawcą i zakupu dostępu do Produktu Cyfrowego.

2)      OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu albo wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i innych Usługobiorców.
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, podejmie odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego oraz Produktów Cyfrowych niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych i Produktów Cyfrowych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

3)      USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia może doprowadzić do zawarcia umowy z Usługodawcą, co pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności za Produkt Cyfrowy.
 3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące Usługi Elektroniczne: Konto (Panel Klienta), Newsletter oraz Formularz Zamówienia.
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w poniższym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w postaci komunikatów, instrukcji oraz wyjaśnień wyświetlanych w trakcie korzystania ze strony Serwisu.

4)      KORZYSTANIE Z KONTA (PANELU KLIENTA)

 1. Usługa Elektroniczna Konto (Panel Klienta) świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony.
 2. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji widocznego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Po zalogowaniu do Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, dla których zastrzeżony został wymóg posiadania Konta. Z poziomu Panelu Klienta możliwe jest w szczególności odtwarzanie Produktów Cyfrowych, do których Usługobiorca zakupił już dostęp.
 4. Usługobiorca obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany.
 5. Usługobiorca obowiązany jest zachować dostęp do Panelu Klienta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub użyczenie Konta.
 6. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach: (1) gdy Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin; (2) gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy; (3) gdy działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego; (4) gdy Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, szczególnie poprzez naruszenie warunków licencyjnych dotyczących zakazu rozpowszechniania, kopiowania i wprowadzania Produktów Cyfrowych do obrotu; (5) gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu; albo (6) gdy Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy i Serwisu Internetowego.
 8. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 9. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail.
 10. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.
 11. Usługobiorca ma również możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej pod adres: domowaakademiamuzyki@gmail.com. Po usunięciu Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego zasobów i funkcjonalności.
 12. Usunięcie Konta z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługobiorcy nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany okres dostępu do Produktów Cyfrowych, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość.
 13. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

5)      KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w oknie Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego imienia oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz mnie” – z tą chwilą Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domowaakademiamuzyki@gmail.com.

6)      SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych prezentowanych przez Usługodawcę. Klient nie otrzymuje na własność Produktu Cyfrowego –  przedmiotem umowy między Usługodawcą a Klientem jest dostęp do Produktu Cyfrowego na zasadach określonych w punkcie 7. Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy między Klientem i Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje o Produktach Cyfrowych, w tym ich cenach, zawartości oraz czasie trwania dostępu podane są Klientowi w opisach Produktów Cyfrowych dostępnych na stronach Serwisu Internetowego, w tym również przed rozpoczęciem składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Cena Produktu Cyfrowego uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy z Usługodawcą.
 5. Jeśli Klient posiada Konto w Serwisie Internetowym, powinien zalogować się do Konta przed złożeniem Zamówienia – w przeciwnym razie z chwilą złożenia Zamówienia dla Klienta zostanie automatycznie utworzone Konto.
 6. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu Cyfrowego przez Klienta do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, który chciałby otrzymać fakturę, konieczne jest podanie danych do faktury, w tym nazwy firmy oraz numeru NIP.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Klientem a Usługodawcą.
 9. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  1. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – aktualne sposoby płatności podane są w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl. Obsługą płatności zgodnie z wyborem Klienta zajmuje się spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887.
  1. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje.pl – aktualne sposoby płatności podane są w trakcie składania Zamówienia na stronie Serwisu oraz na stronie internetowej https://www.imoje.pl. Obsługą płatności zgodnie z wyborem Klienta zajmuje się spółka ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 130 100 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 6340135475.
  1. Płatności odroczone w usłudze „Kup z Twisto”. Usługa świadczona jest przez spółkę Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł.
 10. Terminy płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego.
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki Twisto Polska Sp. z o.o. w terminie ustalonym z kredytodawcą, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem formuły zakupowej „Kup z Twisto”.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej z Usługodawcą umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu przed złożeniem Zamówienia oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.8 Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie Serwisu Internetowego.

7)      ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA)

 1. Dostęp do Produktów Cyfrowych zastrzeżony jest dla Klientów, którzy złożyli i opłacili Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz posiadają aktywne Konto.
 2. Usługodawca udziela dostępu do Produktu Cyfrowego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od chwili dokonania płatności przez Klienta. Płatność uznaje się za dokonaną: (1) w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – w dniu uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy; albo (2) w przypadku płatności odroczonej – w dniu powiadomienia Usługodawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż w dniu uznania rachunku bankowego Usługodawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
 3. Produkty Cyfrowe udostępniane są do odtworzenia z poziomu Panelu Klienta w Serwisie Internetowym. Klient nie ma możliwości pobierania i zapisywania Produktów Cyfrowych w pamięci swojego urządzenia końcowego.
 4. Umowa o dostarczanie Produktów Cyfrowych zawierana jest na czas nieokreślony – oznacza to, że dostęp do treści cyfrowych w Serwisie Internetowym jest dla Klienta bezterminowy, chyba że w opisie Produktu Cyfrowego lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej.
 5. Niezależnie od treści i usług cyfrowych stanowiących zawartość Produktu Cyfrowego, niektóre Produkty Cyfrowe mogą również wiązać się z dostępem do dodatkowych usług, produktów i innych świadczeń wykonywanych przez Usługodawcę zgodnie ze szczegółowym opisem Produktu Cyfrowego podanym na stronach Serwisu Internetowego. W takim wypadku sposób i termin spełnienia przez Usługodawcę dodatkowych świadczeń wynikających z zakupu Produktu Cyfrowego podany jest każdorazowo w opisie Produktu Cyfrowego, a w razie potrzeby ustalany jest indywidualnie z Klientem po zawarciu umowy.
 6. Produkty Cyfrowe udostępniane Klientowi w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 7. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu Cyfrowego oraz składających się na niego treści. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu Cyfrowego w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu Cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (chyba że stosowne ograniczenia czasowe wynikają z opisu Produktu Cyfrowego lub Zamówienia Klienta), poprzez wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie Produktu Cyfrowego z poziomu Panelu Klienta, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla korzystania z Produktu Cyfrowego zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z jego opisu na stronach Serwisu Internetowego.
 8. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania i zwielokrotniania Produktu Cyfrowego w jakikolwiek sposób oraz jego rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionego mu Produktu Cyfrowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt Cyfrowy, obchodzenia zabezpieczeń dostępu do jego zasobów, w tym ustalania kodu źródłowego Produktu Cyfrowego, Serwisu Internetowego oraz Panelu Klienta.
 9. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje, treści i materiały przekazywane w ramach Produktów Cyfrowych były użyteczne, rzetelne, zgodne z ich opisem podanym na stronach Serwisu, obowiązującymi standardami i jego najlepszą wiedzą. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi w sposób wyraźny ani dorozumiany, że Produkt Cyfrowy okaże się przydatny do osiągnięcia celów zamierzonych przez Klienta. W przypadku Produktów Cyfrowych obejmujących kursy czy szkolenia on-line, osiągane przez Klienta rezultaty zależne są przede wszystkim od czynników niezależnych od Usługodawcy, a leżących po stronie Klienta, takich jak własne predyspozycje, ilość włożonego czasu i zaangażowania w przyswojenie wiedzy przekazywanej w Produktach Cyfrowych.
 10. Rezygnacja przez Klienta z Produktu Cyfrowego po jego udostępnieniu Klientowi (w tym również poprzez usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu należności z tytułu zawartej umowy.
 11. Postanowienia pkt. 7.9 – 7.10 Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość albo prawa do reklamacji Produktu Cyfrowego z powodu jego wad fizycznych lub prawnych.

8)      KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: domowaakademiamuzyki@gmail.com), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy technicznej w razie jakichkolwiek problemów związanych z działaniem Produktów Cyfrowych i Usług Elektronicznych. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9)      REKLAMACJE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy/Klienta za działanie Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, a także z tytułu niezgodności Produktów Cyfrowych z zawartą umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt Cyfrowy zgodny z zawartą umową, w szczególności zgodny z jego opisem podanym na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Reklamacje dotyczące Produktów Cyfrowych oraz inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych powinny być składane przez Usługobiorcę/Klienta bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: domowaakademiamuzyki@gmail.com) albo pisemnie pod adresem: ul. Kalwaryjska 12/20, 30-504 Kraków, Polska.
 4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę/Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy/Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów Cyfrowych wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem zostaje niniejszym wyłączona.

10)  USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców/ Klientów będących Konsumentami.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w pkt. 10.3 oraz kosztów określonych w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: domowaakademiamuzyki@gmail.com) albo pisemnie pod adresem: ul. Kalwaryjska 12/20, 30-504 Kraków, Polska. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz (2) umowy o świadczenie usług (w tym Usług Elektronicznych), jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

11)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi osób dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę lub Klienta niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcę, w szczególności podanych na Koncie Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia dostępu do Panelu Klienta oraz wstrzymania realizacji Zamówienia na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji usług przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, strajki pracownicze, akty władzy wykonawczej lub ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonej ceny z tytułu umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zakupu Produktów Cyfrowych lub roszczeń niezwiązanych bezpośrednio z Produktami Cyfrowymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13)  PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1.        Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, Usług Elektronicznych oraz Produktów Cyfrowych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.        Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3.        Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4.        Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.

5.        Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Niniejszy punkt 13. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać ustawowej odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ani jakichkolwiek innych praw ustawowych tego Usługobiorcy.

14)  PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

1.        Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.        Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.        Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany warunków licencji na Produkty Cyfrowe; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany danych identyfikacyjnych lub kontaktowych Usługodawcy; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Usługobiorców/Klientów; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostarczania Produktów Cyfrowych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.        W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

b.        W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

3.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług,

Zespół akademia-muzyki.pl